Friherrliga ätten af Ugglas

Nr: 311

 
 

Släkt från bergsmansgården Uggelviken i Falu landsförsamling med bergsmannen Samuel Danielsson (död 1677) som äldste kände stamfader. Hans avkomling i fjärde led, sekreteraren, sedermera landshövdingen, överståthållaren, presidenten och en av rikets herrar Samuel Uggla (1750–1812) adlades 1772 22/9 och introducerades 1777 13/5 under nr 2211. Han upphöjdes i friherrlig värdighet 1796 18/11 och introducerades i denna egenskap 1797 20/1. Med ätten sammanhänger grevliga ätten af Ugglas nr 105.En sköld, klufven och delad i fyra fält igenom et smalt, vid ändarne utrundat kors af guld, öfver hvilket mit uti en hjärtsköld af guld ligger, uti hvilken utur en på en grön vall stående afbruten stam upväxer ifrån den vänstra til den högra sidan en grönskande gren, med löf beprydd, uppå hvilken en til höger vänd uggla af naturlig färg sig hvilar. Uti det första fältet, som är blott, ses högstsalig konung Gustaf III höga namns chiffer af guld, beprydd ofvantil med en gyldene kongl. crona. Det andra fältet är styckat, i hvars öfra del af guld en svart grip med utsträckta vingar håller et gyldene riksäpple, stäldt i den andra delen af det styckade fältet, som är röd. I det tredje fältet, som är rödt, äro tvenne dahlpilar af silfver med uddarne uppåt vände korsvis lagde, öfver hvilcka, emellan deras uddar ses en gyldene krona. Det fjerde fältet är af silfver, därest et rödt til höger vändt leijon håller i fötterne et svart patriarchalkors. Ofvanpå skjölden är en friherre krona emellan tvänne öppna tornerhielmar med sådane kronor prydda. Uppå den högra hielmen upstiger til hälften et til höger vändt leijon, hållande en blå schöld, beprydd med högstsalig konung Gustaf III namns chiffer och den kongl. gyldene kronan der Ofvanpå. På den vänstra upreser sig en rödklädd arm, som fattar en nyckel af guld. Skölden hålles af 2:ne modiga hästar, aldeles som det här med sina egenteliga färjor afmålat finnespontus@afugglas.se

 

Ingress

Vapenbeskrivning